Przegląd najnowszych informacji

Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie ul. Partyzantów 17, 22-200 Włodawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pppwlodawa.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-31.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest cząstkowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Szeliga, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 572 12 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie ul. Partyzantów 17, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 13 45

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

 • Wejście do budynku poradni jest usytuowane od ulicy Partyzantów.
 • Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 • Wejście udostępnione na okres zagrożenia epidemicznego i wyjścia ewakuacyjnego.
 • Po przejściu przez drzwi schodami w górę na kolejne piętro.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 • W budynku poradni korytarze, schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym.
 • W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wjazd na wyższe kondygnacje.
 1. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W poradni nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem poradni wejście główne od ulicy Partyzantów, są publiczne miejsca parkingowe, Parking wewnętrzny bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do Poradni nie może wejść osoba z psem asystującym.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie obowiązujące od 25.05.2018

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie ul. Partyzantów 17, 22-200 Włodawa tel. 82-5721-271, e-mail:  sekretariat@pppwlodawa.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora: e-mail: iod@rodokontakt.pliod@rodokontakt.pl.

 1. Przetwarzanie danych osobowych (ADO) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie odbywa się zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego
 2. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej
 3. jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. za wyraźną zgodą danej osoby
 1. Mówiąc o danych osobowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie należy rozumieć wszystkie posiadane tam zasoby informacyjne i wszystkie formy tej informacji zarówno papierową jak i elektroniczną
 2. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i jest warunkowany przede wszystkim przepisami prawnymi.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
 1. do dostępu do swoich danych
 2. do sprostowania swoich danych
 3. do usunięcia swoich danych
 4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
 6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.
 2. ADO chroni wszystkie informacje w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Więcej o nowych zasadach ochrony danych osobowych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

Polityka plików "cookies"

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

 • Ciasteczka techniczne ułatwiają nawigację i korzystanie z różnych opcji lub usług oferowanych przez stronę jako identyfikacja sesji użytkownika, umożliwiają dostęp do niektórych obszarów, ułatwiają składanie zamówień, robienie zakupów, wypełnianie formularzy, rejestrację, dają bezpieczeństwo, ułatwiają funkcjonowanie (wideo, sieci społecznościowe, itp.).
 • Ciasteczka personalizacji pozwalają użytkownikom na dostęp do usług zgodnie z ich preferencjami (językowymi, przeglądarki, konfiguracji, itd.).
 • Ciasteczka analityczne pozwalają na anonimowe analizy zachowań użytkowników sieci i pozwalają na pomiar aktywności użytkowników i rozwijanie profilów nawigacyjnych w celu usprawnienia strony internetowej.

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.

Galeria

W przygotowaniu ...

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
sekretariat@pppwlodawa.pl

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00