Featured

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych Państwa oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie. Dane kontaktowe: ul. Partyzantów 17, 22-20 Włodawa, tel.: 82 51 21 271, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz praw i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
 5. obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
 6. niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą ( art. 9 ust. 2 lit. g) RODO)- w zakresie danych dot. szczególnej kategorii
 7. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.
 8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu,
  o którym mowa w pkt. 3, oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka, przysługują Państwu następujące prawa:
 10. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 11. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 12. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 13. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 14. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.
 15. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 16. Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00