Zespół orzekający

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

PODSTAWA PRAWNA

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie są organizowane i działają Zespoły Orzekające.

Zasady ich funkcjonowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1072).

RODZAJE WYDAWANYCH ORZECZEŃ

Zespół Orzekający wydaje:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
 • niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • niesłyszącej i słabosłyszącej,
 • niewidomej i słabowidzącej,
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się wystąpienie co najmniej dwóch wymienionych powyżej rodzajów niepełnosprawności).
 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.
 2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim,
 5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie Powiatu Włodawskiego. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół wskazane dokumenty wydaje Zespół Orzekający PPP we Włodawie, jeżeli dziecko mieszka na terenie Powiatu Włodawskiego.

SKŁAD ZESPOŁU

 1. Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący.

W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
 1. W posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć nauczyciele lub specjaliści z przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń, na wniosek przewodniczącego zespołu za zgodą rodzica dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodzica dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

Zespoły Orzekają na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia

Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej w zakładce Zespół Orzekający.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego,
 • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia,
 • do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem. Kopię pinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

Poradnia przyjmuje tyko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Jeżeli do wydania orzeczenia/opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie. Terminy badań ustala Przewodniczący Zespołu, informując o nich wnioskodawców.

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU

Termin posiedzenia zespołu ustala Przewodniczący Zespołu.

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.

OBECNOŚĆ WNIOSKODAWCY NA ZESPOLE

Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

TERMIN WYDANIA ORZECZENIA

Orzeczenie albo opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie Poradni lub w szczególnych przypadkach dostarczane pocztą. Informację dotyczącą możliwości wniesienia odwołania od orzeczenia umieszcza się na końcu orzeczenia.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie.

Od opinii dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odwołanie nie przysługuje.

Zespół Orzekający rozpatruje odwołanie, w przypadku podtrzymania rozstrzygnięcia, przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do rozpatrzenia Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00