Przegląd najnowszych informacji

Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie

17. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

Dostęp: https://konferencja.saferinternet.pl

 

(w dniach 26 – 29 września 2023) jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem dotyczącym bezpieczeństwa dzieci online. Skierowana jest do przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz branży internetowej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 26–29 września w formule hybrydowej. Składa się na nie dwudniowa konferencja (26–27 września) w Focus Hotel Premium Warszawa (ul. Suwak 15, Warszawa) oraz dwa dni webinarów (28–29 września). Organizatorzy przewidzieli 450 miejsc podczas wydarzenia stacjonarnego oraz nielimitowany udział online (transmisja na żywo). W obydwu przypadkach konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Udział w webinarach objęty jest odrębną rejestracją.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystąpienia podczas dwóch pierwszych dni będą dostępne w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz polskim języku migowym.

Organizatorami konferencji są: Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym Partnerem konferencji jest Fundacja Orange, a Partnerem – Librus.

 

Przydatne linki:

https://konferencja.saferinternet.pl/informacje

 

https://konferencja.saferinternet.pl/rejestracja

https://konferencja.saferinternet.pl/program

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie wydaje opinie w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się:

 

-dysleksji,

-dysgrafii,

-dysortografii,

-dyskalkulii,

uczniom w normie intelektualnej, którzy mają trudności w uczeniu się wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego.

 

 1. Diagnoza ucznia może składać się z kilku spotkań badawczych.
 2. Podczas pierwszej diagnozy przeprowadzanej w klasach I – III, może być stwierdzone u ucznia ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
 3. Podczas pierwszej diagnozy w klasie IV lub wyższej (do ukończenia szkoły podstawowej), mogą być stwierdzone u ucznia symptomy występowania specyficznych trudności w uczeniu się.
 4. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Podczas drugiej diagnozy, jeżeli dziecko spełnia wymogi psychologiczno-pedagogiczne oraz wykaże się znajomością zasad pisowni polskiej, może otrzymać opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wskazane jest wykazanie się również dowodami pracy w zakresie występujących trudności.
 6. Opinia stwierdzająca występowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) raz wydana zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej badanego ucznia.
 7. W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów u których z różnych przyczyn niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:
 • nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem,
 • dyrektor zasięga w tej sprawie opinii Rady Pedagogicznej (rada danej szkoły opiniuje zasadność wykonania badań),
 • dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej rodzicom/ prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi, którzy ustalają terminy badań w Poradni właściwej dla danej szkoły. 
 • rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.
 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
 2. Zgłoszenie dotyczące przeprowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest składane osobiście w sekretariacie poradni,
 • jeżeli rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń nie jest w stanie złożyć zgłoszenia osobiście, może to zrobić telefonicznie.

Rodzice/prawny opiekun/pełnoletni uczeń własnoręczny podpis na zgłoszeniu składają podczas najbliższej wizyty w poradni.

 1. Wnioski są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza kolejnością.
 2. Za przyjmowanie wniosków i wyznaczanie terminów badań odpowiedzialny jest pracownik sekretariatu, pod nadzorem dyrektora poradni.
 3. Wskazane jest dołączenie do wniosku o przeprowadzenie badania opinii wychowawcy, nauczyciela języka polskiego lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem.
 4. Wskazane jest, aby rodzice (opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń) dołączyli do wniosku wytwory pisemne (zeszyty, dyktanda, sprawdziany i inne wytwory).
 5. Opinię odbiera rodzic (prawny opiekun, pełnoletni uczeń) lub osoba upoważniona pisemnie przez rodzica w sekretariacie poradni lub w wyjątkowych przypadkach zgodnie z prośbą rodzica – otrzymuje ją pocztą na adres zamieszkania.

 

 

 

Cyberbezpieczne wakacje – nowy poradnik przygotowany przez NASK

 

 

Dostęp: https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5208,Cyberbezpieczne-wakacje-nowy-poradnik-przygotowany-przez-NASK.html

Przestępcy lubią wakacje. Potencjalne ofiary stają się wtedy mniej uważne, bardziej aktywne w internecie, otwarte na ryzykowne działania. Dlatego w okresie wakacyjnym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele rodzajów niebezpieczeństw, zwłaszcza na wyłudzenia i kradzieże – pieniędzy, wrażliwych danych, naszej cyfrowej tożsamości. Aby temu przeciwdziałać, Państwowy Instytut Badawczy NASK przygotował specjalny, darmowy poradnik poświęcony przeciwdziałaniu wakacyjnym cyberzagrożeniom.

Poradnik „Cyberbezpieczne wakacje 2023” omawia zagrożenia cyfrowe, jakie pojawiają się szczególnie w trakcie wakacji, ale obejmuje on także istotny okres przygotowań do urlopu. To właśnie wtedy najlepiej rozpocząć starania o organizację bezpiecznego wyjazdu; w pierwszej części poradnika poruszane są sposoby rozpoznawania i unikania fałszywych biur podróży, fałszywych sklepów internetowych czy oszustw biletowych.

„Wakacje to dla wielu z nas długo wyczekiwany odpoczynek, a także czas relaksu i beztroski, która może zostać wykorzystana przez oszustów, by wykraść nasze pieniądze lub dane. Dlatego niezwykle ważne, abyśmy z rozwagą podchodzili do wszystkich naszych aktywności w tym okresie, również tych w sieci, i weryfikowali, czy na pewno są one dla nas bezpieczne” – podkreśla Anna Kwaśnik, współautorka poradnika i kierowniczka Zespołu Projektów Informacyjno-Popularyzatorskich w NASK.

W kolejnych częściach poradnika ekspertki doradzają, w jaki sposób bezpiecznie płacić w czasie wakacji (karty płatnicze, płatności online) oraz jak przygotować i bezpiecznie użytkować sprzęt elektroniczny, który ze sobą zabieramy.

Co ważne, autorki poradnika nie ograniczyły się jedynie do kwestii związanych z wypoczynkiem, płatnościami czy podróżowaniem, ponieważ wakacje to także okres, w którym częściej występują inne cyberzagrożenia. Dotyczy to przede wszystkim ochrony własnego wizerunku, wrażliwych danych oraz ryzyka wynikającego z relacji (często wyłącznie w świecie internetu lub też na pograniczu obszaru cyfrowego i świata realnego) z nowopoznanymi osobami. Ostatnia część poradnika wprost ostrzega przez zagrożeniami takimi, jak fałszywe oferty pracy, przemyt i pranie brudnych pieniędzy, a także fałszywe inwestycje i reklamy.

Państwowy Instytut Badawczy NASK, oprócz poradnika, we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberbezpieczeństwa przygotował też specjalne szkolenie online, które odbędzie się na żywo 29 czerwca o godz. 12 (czwartek). Webinar o tematyce wakacyjnej – na YouTube. Poruszone w nim zostaną m.in. takie kwestie, jak:

 • Oszustwa na wakacje last minute;
 • Niebezpieczne wakacyjne znajomości;
 • Publiczna sieć Wi-Fi – jak z niej bezpiecznie korzystać?
 • Na co narażone są nasze urządzenia z dostępem do internetu?
 • Jak chronić nasze urządzenia mobilne?

Pobierz darmowy poradnik i korzystaj z bezpiecznych wakacji!

Poradnik „Cyberbezpieczne wakacje 2023” dostępny jest za darmo i dla wszystkich.

 

Przydatne linki:

Poradnik „Cyberbezpieczne wakacje 2023”link do ściągnięcia poradnika.

lub    file:///C:/Users/User/Downloads/CyberbezpieczneWakacje_publikacja_B5_23062023-1.pdf

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WŁODAWSKI, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

 

Więcej informacji oraz bezpłatne materiały do pobrania pod wskazanym adresem:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wlodawski-2023/

 

"Słownik wyrazów ratujących życie"

 

 

Przedstawiamy Państwu publikację pt.: „Słownik wyrazów ratujących życie", która powstała w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów i Nauczycieli przy udziale i zaangażowaniu lubelskich Poradni pod red. dr Michała Palucha z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

"Słownik wyrazów ratujących życie"

Jest to niebywały wkład w szerzenie pokoju i rozwoju ogólnoludzkiego. Publikacja porusza zagadnienia takie jak: siła słowa w walce o życie, ukazuje przestrzeń spotkania ludzi, kieruje Czytelnika ku zagadnieniom z moralności, prezentuje trudne realia wojny. Publikacja przedstawia obrazy codzienności w świecie ogarniętym przez śmierć; w świecie, który ukazuje wartość honoru poprzez przykłady codzienności. Słownik przedstawia drogę przezwyciężenia traumy, wartość kultury słowa i dziedzictwa kulturowego, wychodzenia poza swoje ograniczenia i zanurzenia się w tradycji swojego narodu. Ta cenna publikacja to również zbiór pojęć, które otwierają Czytelnika na pełniejsze zrozumienie rzeczywistości wokół niego. Znajdują się tam hasła takie jak: ratunek, potrzeba wiary, przebaczenie i pojednanie. Całość ubogacona jest także obszernymi aneksami i materiałami graficznymi.

 

 

Link do pobrania za darmo słownika:

https://pwpp.uksw.edu.pl/.../slownik-wyrazow-ratujacych.../

 

 

Program profilaktyczny: Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Dostęp: https://mlodeglowy.pl/zapisz-szkole-do-programu/

  https://www.facebook.com/mlodeglowy/

Darmowy pilotażowy program profilaktyczny Godzina dla MŁODYCH GŁÓW jest odpowiedzią na wyniki raportu  RAPORT DO POBRANIA, jako kompleksowa oferta edukacyjna z konkretnymi narzędziami dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli. Będzie dostępny już w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024. 

Program profilaktyczny: Godzina dla MŁODYCH GŁÓW 

ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych podejmowanych według określonego scenariusza, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich środowisku.

Charakter i rozmiary zjawiska

Akcja MŁODE GŁOWY jest reakcją na dynamiczny wzrost zachowań samobójczych w Polsce (według danych Policji w 2022 r. odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi, o 140 proc. więcej niż w 2020 r.). W badaniu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA udział wzięło 184 000 uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Badanie zostało przeprowadzone w szkołach przez Fundację Dbam o Mój Z@asięg w ramach programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo i trwało do 25 października 2022 r. do 10 marca 2023 r. Każda placówka, która wzięła udział w badaniu, otrzyma anonimowy raport z wynikami badań dla swojej społeczności szkolnej. Wyniki badania dzieci i młodzieży w ramach projektu MŁODE GŁOWY pozwalają lepiej zrozumieć źródła problemów naszych dzieci.

Problem

Obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłania się z pozyskanych wyników, to obraz przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Roboczo nazwaliśmy ten stan „triadą kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży”, która przyczynia się między innymi do dramatycznego wzrostu myśli samobójczych wśród młodych ludzi, zachowań samobójczych i podejmowanych zamachów samobójczych. W dużym uproszczeniu dzieci w kryzysie psychicznym to dzieci przekonane o tym, że nic nie znaczą, niczego nie potrafią i dla nikogo nie są ważne. Obraz ten dopełnia niski poziom zaufania społecznego młodych, brak wiary w skuteczność profesjonalnej pomocy czy wsparcia społecznego i skala doświadczanej przemocy rówieśniczej, domowej oraz doświadczania hejtu. Bez wątpienia ważnym obszarem wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostają rodzice i to o rozwój ich kompetencji wychowawczo — opiekuńczych należy zadbać. Bowiem niewystarczające, mogą stanowić istotny czynnik ryzyka dla rozwoju kryzysu psychicznego. Stąd właśnie wsparcie rodziców jest naszym zdaniem fundamentalnym zadaniem proponowanego programu profilaktycznego.

Bezpośredni odbiorcy programu to uczniowie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej

Pośredni odbiorcy: rodzice, nauczyciele

Kryteria kwalifikacyjne: zgoda rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym

Kryteria wykluczające: brak zgody rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym, wskazania lekarza bądź psychologa sugerujące czynniki wykluczające

Cel ogólny programu: 

 • Wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
 • Pierwsza pomoc psychologiczna

Cele szczegółowe:

 • Rozpoznawanie własnych zasobów
 • Nauka radzenia sobie ze stresem
 • Nauka sięgania o pomoc
 • Nauka rozwiązywania konfliktów
 • Nauka asertywności
 • Nauka radzenia sobie z lękiem
 • Nauka pierwszej pomocy psychologicznej
 • Nauka wspierania innych

Czas i termin

 • 8 lekcji w roku szkolnym przez 8 miesięcy
 • 3 grupy: klasy 1-4, 5-8 szkoły podstawowe oraz 1-4 szkoły ponadpodstawowe

Działania

Psychoedukacja. Realizacja programu jest wpleciona w codzienną pracę nauczyciela podczas lekcji wychowawczej, wycieczek lub przerw szkolnych. 

Warunek przystąpienia szkoły do programu

Obecność Lidera Projektu, do którego zadań należy koordynacja przygotowania pozostałych nauczycieli do przeprowadzenia lekcji psychoedukacyjnych.

Realizatorzy programu: to pedagodzy, którzy ukończyli warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć z dziećmi: warsztat obejmuje 8 webinarów prowadzonych przez twórców projektu MŁODE GŁOWY. 

Więcej informacji:

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00