Oferta Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie

                                                                                                          

OFERTA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WE WŁODAWIE

skierowana do przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji działających w obszarze powiatu włodawskiego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

 

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie jest poradnią specjalistyczną.  Diagnozuje i wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, w tym
   z afazją, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, niepełnosprawnych intelektualnie
   w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym, z autyzmem,
   w tym Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie
   i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jak również orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty jest wpisana na listę placówek specjalistycznych, które posiadają uprawnienia do wydawania wyżej wymienionych dokumentów.
 • Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie dotyczy bezpośredniej możliwości wspierania dzieci i młodzieży na terenie poradni oraz ich rodziców i nauczycieli
  w realizacji zadań na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz placówek pomocowych działających na rzecz dziecka i rodziny, a wymienione zadania wpisują się w kierunki Polityki Oświatowej Państwa przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2023/2024, jak również są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk szkolnych i poszczególnych grup odbiorców.
 •  
 • Zakres oferty:
 1. Specjalistyczna diagnoza: 
 • dojrzałości szkolnej,
 • trudności szkolnych,
 • uzdolnień poznawczych,
 • zaburzeń rozwojowych,
 • zaburzeń mowy,
 • związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
  i kariery zawodowej,
 • profilaktyczne – przesiewowe badanie słuchu i wzroku u dzieci od 6 roku życia,
 • psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna na potrzeby orzecznictwa
  i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie poradni, domu rodzinnego oraz placówek oświatowych,
 • obserwacja funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania
  i nauczania,
 • Mobilny Zespół Konsultacyjny – konsultacje specjalistów poradni z uczniami, rodzicami i nauczycielami na terenie placówek (według zgłoszonego zapotrzebowania),
 • diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie.

 

 

 1. Terapia:
 • psychologiczna i socjoterapia dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu,
 • logopedyczna, w tym, m.in. indywidualne i grupowe zajęcia terapii logopedycznej dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń mowy oraz grupowe warsztaty logorytmiczne dla przedszkolaków,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:
  • indywidualne i grupowe zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój poznawczy, percepcyjny i społeczny,
  • zajęcia dla dzieci z rozpoznaną dysleksją rozwojową,
  • dla dzieci i młodzieży ujawniającej trudności w zachowaniu, w tym

z tendencją do uzależnień

 • indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • Trening Zastępowania Agresji, w tym: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości, trening wnioskowania moralnego i wartościowania,
 • zajęcia EEG – Biofeedback,
 • trening twórczości - zajęcia rozwijające kreatywność,
 • zajęcia dla dzieci nieśmiałych.
 • wparcie terapeutyczne rodzin - porady i konsultacje,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
 1. Zajęcia rozwijające:
  • kompetencje kluczowe, w tym: samodzielność, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość,
  • treningi twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży,
  • warsztaty uczenia się i szybkiego zapamiętywania,
  • związane z trudnościami adaptacyjnymi,
  • wychowanie do wartości (odpowiedzialności, szacunku, tolerancji, inne...),
  • zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 1. Zajęcia z zakresu profilaktyki:
 • uzależnień,
 • bezpiecznego i celowego wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 1. Mediacje:
 • rodzinne,
 • szkolne,
 • rówieśnicze.
 1. Porady i konsultacje indywidualne w ramach bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Specjalistyczne działania w trybie interwencyjnym.
 3. Sieć wsparcia dla nauczycieli i pracowników oświaty.
 4. Inne formy wspierania działalności przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków oraz placówek pomocowych działających na rzecz dziecka
  i rodziny, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

 

Z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, gdy zapotrzebowanie poszczególnych szkół/placówek/instytucji będzie przekraczać opisany powyżej zakres, proponuje się indywidualny kontakt osoby odpowiedzialnej za organizację zapotrzebowania
z dyrektorem poradni.

 

Dodatkowo w związku ze zmianami wprowadzonymi w zapisach prawa oświatowego i licznymi wątpliwościami dotyczącymi wydawania orzeczeń i opinii, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
we Włodawie uruchomiła adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zachęcamy Państwa
do kierowania na podany adres pytań w wyżej wymienionym zakresie.

 KORZYSTANIE Z USŁUG PORADNI JEST DOBROWOLNE I BEZPŁATNE.

Zapraszamy !!!

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00