Przegląd najnowszych informacji

Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie wydaje opinie w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się:

 1. Diagnoza ucznia może składać się z kilku spotkań badawczych.
 2. Podczas pierwszej diagnozy przeprowadzanej w klasach I – III, może być stwierdzone u ucznia ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
 3. Podczas pierwszej diagnozy w klasie IV lub wyższej (do ukończenia szkoły podstawowej), mogą być stwierdzone u ucznia symptomy występowania specyficznych trudności w uczeniu się.
 4. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Podczas drugiej diagnozy, jeżeli dziecko spełnia wymogi psychologiczno-pedagogiczne oraz wykaże się znajomością zasad pisowni polskiej, może otrzymać opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wskazane jest wykazanie się również dowodami pracy w zakresie występujących trudności.
 6. Opinia stwierdzająca występowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) raz wydana zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej badanego ucznia.
 7. W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów u których z różnych przyczyn niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:
 • nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem,
 • dyrektor zasięga w tej sprawie opinii Rady Pedagogicznej (rada danej szkoły opiniuje zasadność wykonania badań),
 • dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej rodzicom/ prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi, którzy ustalają terminy badań w Poradni właściwej dla danej szkoły. 
 • rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.
 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
 2. Zgłoszenie dotyczące przeprowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest składane osobiście w sekretariacie poradni,
 • jeżeli rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń nie jest w stanie złożyć zgłoszenia osobiście, może to zrobić telefonicznie.

Rodzice/prawny opiekun/pełnoletni uczeń własnoręczny podpis na zgłoszeniu składają podczas najbliższej wizyty w poradni.

 1. Wnioski są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza kolejnością.
 2. Za przyjmowanie wniosków i wyznaczanie terminów badań odpowiedzialny jest pracownik sekretariatu, pod nadzorem dyrektora poradni.
 3. Wskazane jest dołączenie do wniosku o przeprowadzenie badania opinii wychowawcy, nauczyciela języka polskiego lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem.
 4. Wskazane jest, aby rodzice (opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń) dołączyli do wniosku wytwory pisemne (zeszyty, dyktanda, sprawdziany i inne wytwory).
 5. Opinię odbiera rodzic (prawny opiekun, pełnoletni uczeń) lub osoba upoważniona pisemnie przez rodzica w sekretariacie poradni lub w wyjątkowych przypadkach zgodnie z prośbą rodzica – otrzymuje ją pocztą na adres zamieszkania.

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00